13:52 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Thứ tư - 26/03/2014 14:22
Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
      PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 
                Số:      /QĐ-THHL                        Hoà Liên, ngày      tháng       năm
                              
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng,
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN
 
          Căn cứ Quyết định số 5662/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;
 
  Căn cứ Quyết định 3137/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh công tác Phòng, chống tham nhũng;
Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
  Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường Tiểu học Hoà Liên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm các ông (bà) có tên sau đây:
 
         1. Bà Trần Thị Lộc                        Hiệu trưởng                  Trưởng ban
 2. Bà: Trương Thị Thu Thảo         Phó hiệu trưởng            Phó Trưởng ban
 3. Bà : Ngô Thị Hồng Vũ               CTCĐ                     Phó Trưởng ban
 4. Bà: Hà Thị Danh                        TBTT                      Phó Trưởng ban trực
 5. Bà: Ngô Thị Mỹ Hạnh               TTCM tổ 4,5                Uỷ viên
 6. Bà: Nguyễn Thị Định                 TTCM tổ 3                  Uỷ viên     
 7. Bà: Lê Thị Anh                          TTCM tổ 2                   Uỷ viên
 8. Bà: Trần Thị Quy                       TTCM tổ 1                  Ủy viên
         9. Bà: Phạm Thị Lan Anh              TPT Đội                      Ủy viên
10. Ông: Lê Duy Tâm                     Thư viện                      Ủy viên
11. Bà: Trần Thị Thu Trang            Kế toán                             Ủy viên
 
  Điều 2. Ban Phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai các văn bản cấp trên về Luật Phòng, chống tham nhũng.
 
  Điều 3. Các Ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
 Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.                                                                   
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                            Trần Thị Lộc
      PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 
                Số:      /QĐ-THHL                        Hoà Liên, ngày      tháng       năm
                             
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014

 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN
Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Quyết định 79/QĐ-PGDĐT-TTr ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014;
Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường Tiểu học Hoà Liên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của trường Tiểu học Hoà Liên.
Điều  2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
  Điều 3. Các Ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.                                                                   
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                         Trần Thị Lộc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 
                Số:      /KH-THHL                           Hoà Liên, ngày      tháng       năm
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-THHL  ngày      tháng     năm 2014
của Trường Tiểu học Hoà Liên)
                                                                                                      
Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang; Trường Tiểu học Hoà Liên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng năm 2014 như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) trong cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Hoà Liên.
- Thực hiện Luật PCTN gắn việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng  đơn vị trường học và của mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
         2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PCTN của các cơ quan quản lý cấp trên;
- Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác PCTN cho CBGVNV nhà trường;
- Cụ thể hóa các biện pháp thực hiện Luật PCTN tại cơ quan và tại các bộ phận khác trong nhà trường;
- Thực hiện có kết quả Luật PCTN và tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCTN.
  II. NỘI DUNG
  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật PCTN
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, gồm: Luật PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL-TW ngày 25/02/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 5702/KH-UBND ngày 03/9/2009 của UBND thành phố về việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Chỉ  thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014; Công văn số 5786/UBND-VX ngày 08/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 8784/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện gắn liền với cuộc vận động “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện PCTN
 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTN năm 2014 phù hợp với nhiệm vụ công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường thực hiện các văn bản của phòng GD&ĐT về hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, chế độ, định mức, tổ chức công khai cho CCVC rõ để giám sát, phòng ngừa tham nhũng. Trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo qui định của Nhà nước, căn cứ vào nguồn ngân sách được cấp, các nguồn kinh phí và nguồn thu khác theo qui định của pháp luật để xây dựng và công khai qui chế chi tiêu nội bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc PCTN tại cơ quan có hiệu quả.
 3. Đẩy mạnh công tác phòng, ngừa tham nhũng
 3.1. Tiếp tục thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán thực hiện kê khai tài sản bổ sung  hằng năm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập theo qui định khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
 3.2. Tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với CBGVNV nhà trường.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiểm tra, giám sát việc thực hiện minh bạch, công khai các chế độ, định mức và minh bạch, sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan. Nghiêm túc phê bình, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực của những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các nội dung liên quan.
3.4. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan,  thực hiện tốt Qui tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính; Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỉ luật, kỉ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển.
          Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định các vị  trí công tác và thời hạn định kì chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
3.5. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu  cơ quan và các bộ phận trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, cấp trên về công tác PCTN; không để xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình quản lí theo Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.   
3.6. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách hành chính công.
Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2014 của UBND huyện Hòa Vang về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trường Tiểu học Hoà Liên đã thực hiện đúng theo tinh thần Quyết định 2061/QĐ-UBND và Công văn 826/UBND-NV ngày 10/7/2013 của UBND huyện Hòa Vang về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức.
Tiếp tục thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại nhà trường, quản lý biên chế, lao động; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, thực hiện tốt việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế,
3.7. Tăng cường vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện các kết luận về kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.
Tiếp tục tăng cường vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, đặc biệt chú trọng các nội dung: Chi tiêu tài chính, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện các kết luận về thanh tra, kiểm tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật.
3.8. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.
Công đoàn, Chi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn cần tích cực tham gia PCTN, tập trung khắc phục các biểu hiện gian lận, vụ lợi; đề cao đạo đức nhà giáo, bảo vệ môi trường sư phạm trong sáng, lành mạnh, văn minh.
Thực hiện tốt việc bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và của CCVC nhà trường.
3.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
          Căn cứ các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý về PCTN để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả  hoạt động kiểm tra nội bộ việc thực hiện Luật PCTN của đơn vị năm 2014.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Để tập trung thực hiện tốt công tác PCTN năm 2014, Ban chỉ đạo PCTN của trường Tiểu học Hoà Liên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động trong nhà trường.
          2. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN năm 2014; bổ sung vào kế hoạch kiểm tra nội bộ về kiểm tra PCTN.
3.  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng, tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.
4. Ban thanh tra nhân dân trường học, phối hợp với ban chấp hành Công đoàn thực hiện giám sát.
5. CBGVNV nhà trường thực hiện và thường xuyên theo dõi phát hiện những biểu hiện sai trái kịp thời đấu tranh, kiểm điểm phê bình để uốn nắn.
6. Tổ chức sơ, tổng kết hằng năm và chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng theo quy định.
Trên đây là kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014 của trường Tiểu học Hoà Liên./.
                                                                                                                                                                             
Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
- Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT.
 
                                                                                                                                Trần Thị Lộc
                 
                                                                           
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com