09:51 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động giáo dục

Thông tin công khai tài chính năm học 2017-2018

Thứ hai - 22/10/2018 19:30
Thông tin công khai tài chính

Thông tin công khai tài chính

Đơn vị: Trường tiểu học Hòa Liên
Đơn vị: Trường tiểu học Hòa Liên  
Chương: 622  
  DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số  61 /QĐ-THHL  ngày 20/10/2017 của Trường tiểu học Hòa Liên)
   
     
    ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí  
  Học phí chính khóa  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4177
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3953
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 224
     
     
  Hòa Liên, ngày 20 tháng 10 năm 2017
                        Lập bảng         Hiệu trưởng
     
     
     
     
     
                  Trần Thị Thu Trang            Trần Thị Huệ
     


Đơn vị: Trường tiểu học Hòa Liên        
Chương: 622        
           
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
  (Kèm theo Quyết định số  61 /QĐ-THHL  ngày 20/10/2017 của Trường tiểu học Hòa Liên)  
           
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí        
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí        
  Học phí chính khóa        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 3,017 2,865 95% 107%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2902 2644 91% 103%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 115 221 192% 175%
           
      Hòa Vang, ngày 20  tháng 10  năm 2017
  Lập bảng   Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
           
           
  Trần Thị Thu Trang     Trần Thị Huệ
           

Đơn vị: Trường tiểu học Hòa Liên        
Chương: 622        
           
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÍ III/ 2017
  (Kèm theo Quyết định số  61 /QĐ-THHL  ngày 20/10/2017 của Trường tiểu học Hòa Liên)  
           
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí        
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí        
  Học phí chính khóa        
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 1,296 1,312 101% 49%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1296 1309 101% 51%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 3   2%
           
      Hòa Vang, ngày 20  tháng 10  năm 2017
  Lập bảng   Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
           
           
  Trần Thị Thu Trang     Trần Thị Huệ
           

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                  
Thôn Quan Nam 3 - Xã Hòa Liên - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng                  
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1061753                  
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  
      Từ tháng: 01/2018 Đến tháng: 09/2018          
                     
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN                  
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN KP GIẢM KP còn lại chuyển kỳ sau
KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Kỳ này Lũy kế
Trong kỳ Lũy kế
6000 Tiền lương                     1,839,970,400    1,839,970,400   1,839,970,400   1,839,970,400     1,839,970,400                                        
6001 Lương theo ngạch, bậc                                                                                                               1,839,970,400     1,839,970,400                                        
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                        115,031,700       115,031,700       115,031,700      115,031,700        115,031,700                                        
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                                                                                                 115,031,700        115,031,700                                        
6100 Phụ cấp lương                     1,364,150,934    1,364,150,934   1,364,150,934   1,364,150,934     1,364,150,934                                        
6101 Phụ cấp chức vụ                                                                                                                    40,698,000           40,698,000                                        
6102 Phụ cấp khu vực                                                                                                                    55,035,000           55,035,000                                        
6105 Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ                                                                                                                    44,284,474           44,284,474                                        
6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm                                                                                                                      2,394,000             2,394,000                                        
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                                 902,279,440        902,279,440                                        
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                                                                                                      7,182,000             7,182,000                                        
6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề                                                                                                                  312,278,020        312,278,020                                        
6200 Tiền thưởng                          23,660,000          23,660,000         23,660,000         23,660,000           23,660,000                                        
6201 Thưởng thường xuyên                                                                                                                     23,660,000           23,660,000                                        
6250 Phúc lợi tập thể                             1,000,000            1,000,000           1,000,000           1,000,000             1,000,000                                        
6299 Chi khác                                                                                                                      1,000,000             1,000,000                                        
6300 Các khoản đóng góp                        541,607,028       541,607,028       541,607,028      541,607,028        541,607,028                                        
6301 Bảo hiểm xã hội                                                                                                                 403,896,263        403,896,263                                        
6302 Bảo hiểm y tế                                                                                                                    69,239,351           69,239,351                                        
6303 Kinh phí công đoàn                                                                                                                    46,159,555           46,159,555                                        
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                                                                                                    22,311,859           22,311,859                                        
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                        211,750,000       211,750,000       211,750,000      211,750,000        211,750,000                                        
6449 Chi khác                                                                                                                 211,750,000        211,750,000                                        
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                          29,510,061          29,510,061         29,510,061         29,510,061           29,510,061                                        
6501 Tiền điện                                                                                                                    16,691,661           16,691,661                                        
6502 Tiền nước                                                                                                                      8,882,400             8,882,400                                        
6504 Tiền vệ sinh, môi trường                                                                                                                      3,936,000             3,936,000                                        
6550 Vật tư văn phòng                          34,045,850          34,045,850         34,045,850         34,045,850           34,045,850                                        
6551 Văn phòng phẩm                                                                                                                    17,295,850           17,295,850                                        
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                                                                                                      6,450,000             6,450,000                                        
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                    10,300,000           10,300,000                                        
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                          30,169,881          30,169,881         30,169,881         30,169,881           30,169,881                                        
6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại), thuê bao điện thoại, fax                                                                                                                      1,183,381             1,183,381                                        
6605 Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet, truyền mạng                                                                                                                      2,552,000             2,552,000                                        
6606 Tuyên truyền, quảng cáo                                                                                                                    24,915,000           24,915,000                                        
6649 Khác                                                                                                                      1,519,500             1,519,500                                        
6700 Công tác phí                          29,950,000          29,950,000         29,950,000         29,950,000           29,950,000                                        
6704 Khoán công tác phí                                                                                                                    29,950,000           29,950,000                                        
6750 Chi phí thuê mướn                          16,016,000          16,016,000         16,016,000         16,016,000           16,016,000                                        
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                                                                                                      9,900,000             9,900,000                                        
6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                                      6,116,000             6,116,000                                        
6900 Sữa chữa. duy tu tài sản phục vụ Ctác chuyên môn và Ctrình CSHT                          56,346,000          56,346,000         56,346,000         56,346,000           56,346,000                                        
6907 Nhà cửa                                                                                                                    32,786,000           32,786,000                                        
6912 Các thiết bị công nghệ thông tin                                                                                                                    13,550,000           13,550,000                                        
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                                                                                                    10,010,000           10,010,000                                        
6950                               5,000,000            5,000,000           5,000,000           5,000,000             5,000,000                                        
6999 Tài sản và thiết bị khác                                                                                                                      5,000,000             5,000,000                                        
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                        118,142,415       118,142,415       118,142,415      118,142,415        118,142,415                                        
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư                                                                                                                    13,727,250           13,727,250                                        
7049 Chi phí khác                                                                                                                 104,415,165        104,415,165                                        
7050 Mua sắm tài sản vô hình                             4,500,000            4,500,000           4,500,000           4,500,000             4,500,000                                        
7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin                                                                                                                      4,500,000             4,500,000                                        
7750 Chi khác                          19,325,000          19,325,000         19,325,000         19,325,000           19,325,000                                        
7799 Chi các khoản khác                                                                                                                    19,325,000           19,325,000                                        
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ quy định                        207,760,000       207,760,000       207,760,000      207,760,000        207,760,000                                        
7951 Chi lập các quỹ bổ sung thu nhập, quỹ dự phòng ổn định thu nhập                                                                                                                 122,200,000        122,200,000                                        
7952 Chi lập quỹ phúc lợi                                                                                                                    85,560,000           85,560,000                                        
  TỔNG CỘNG     4,647,935,269    4,647,935,269   4,647,935,269   4,647,935,269     4,647,935,269                                        
                     Tác giả bài viết: Trần Thị Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: đơn vị, tiểu học

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com