13:50 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động giáo dục

Hồ sơ kiểm định chất lượng: Quyết định thành lập hội đồng KĐCL

Thứ sáu - 16/05/2014 07:42
Hồ sơ kiểm định chất lượng: Quyết định thành lập hội đồng KĐCL

Hồ sơ kiểm định chất lượng: Quyết định thành lập hội đồng KĐCL

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Theo đề nghị của Hội đồng Liên tịch trường Tiểu học Hoà Liên,
     PHÒNG GD & ĐT  HOÀ VANG 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LIÊN                                    
               
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc                  
Số:  85  /QĐ-THHL.                 Hoà Liên, ngày  06    tháng 12  năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá kiểm định chất lượng
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN
Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Theo đề nghị của Hội đồng Liên tịch trường Tiểu học Hoà Liên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Tiểu học Hòa Liên năm 2013 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường Tiểu học Hòa Liên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.
Điều 4. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 1;  
- Lưu: VT, CM.  
   
   
  Trần Thị Lộc
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số    85   /QĐ-ĐKCL   ngày 06   tháng 12 năm 2013)
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Trần Thị Lộc Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Trương Thị Thu Thảo Phó hiệu trưởng P.CTHĐ thường trực
3 Nguyễn Thị Vân Thư ký Hội đồng Thư ký HĐ
4 Ngô Thị Hồng Vũ Chủ tịch Công đoàn Uỷ viên HĐ
5 Lê Duy Tâm P.CTCĐ Phó Chủ tịch HĐ
6 Phạm Minh Phong Bí thư Chi đoàn Uỷ viên HĐ
7 Phạm Thị Lan Anh Tổng phụ trách Uỷ viên HĐ
8 Trần Thị Thu Trang Tổ trưởng tổ VP
Kế toán
Uỷ viên HĐ
9 Lại Thị Kim Hoa Tổ phó tổ văn phòng
Văn thư
Uỷ viên HĐ
10 Trần Thị Quy Tổ trưởng tổ  1 Uỷ viên HĐ
11 Trường Thị Phượng Tổ phó tổ 1 Uỷ viên HĐ
12 Lê Thị Anh Tổ trưởng tổ 2 Uỷ viên HĐ
13 Trần Thị Kháng Tổ phó tổ 2 Uỷ viên HĐ
14 Nguyễn Thị Định Tổ trưởng tổ 3 Uỷ viên HĐ
15 Hà Thị Danh Tổ phó tổ 2- TNTTND Uỷ viên HĐ
16 Ngô Thị Mỹ Hạnh Tổ trưởng tổ 4,5 Uỷ viên HĐ
17 Lê Thị Hạnh Tổ phó tổ 4,5 Uỷ viên HĐ
18  Ngô Văn Minh Giáo viên Uỷ viên HĐ
 
* Nhóm thư ký
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ trách TC
1 Nguyễn Thị Vân Nhóm trưởng Tổng hợp chung
2 Lại Thị Kim Hoa Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 1
3 Trương Thị Phượng Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 2
4 Trần Thị Kháng Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 3
5 Hà Thị Danh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 4
6 Lê Thị Hạnh Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 5
 
* Các  nhóm công tác chuyên trách
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 1
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 1
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Thị Lộc Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1
2 Lại Thị Kim Hoa Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1
3 Trần Thị Thu Trang Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1
4 Nguyễn Thị Vân Thành viên
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 2
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 2
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trương Thị Thu Thảo Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2
2 Trương Thị Phượng Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2
3 Trần Thị Quy Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2
4 Phạm Thị Lan Anh Thành viên
 
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 3
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 3
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Thị Lộc Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3
2 Hà Thị Danh Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3
3 Nguyễn Thị Định Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3
4 Lê Duy Tâm Thành viên
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 4
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 4
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Ngô Thị Mỹ Hạnh Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4
2 Lê Thị Hạnh Thư ký Thư ký
3 Ngô Văn Minh Thành viên Thành viên
 
 
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 5
PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 5
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Lê Thị Anh Nhóm trưởng - Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5
2 Trần Thị Kháng Thư ký - Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5
3 Phạm Minh Phong Thành viên - Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí
thuộc Tiêu chuẩn 5
 

Tác giả bài viết: Hải Âu

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com