20:00 ICT Thứ năm, 28/05/2020

Tin tức

Kế hoạch hoạt động

Văn hay - Chữ tốt

Góc giáo viên

Góc học sinh

Góc phụ huynh

Trang nhất » Hoạt động » Thông báo

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2014

Thứ tư - 26/03/2014 14:30
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. 2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý và người đứng đầu đơn vị, nâng cao phẩm đạo đức đội ngũ nhà giáo, không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, khiếu nại, thu chi tài chính không đúng nguyên tắc. 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cấp giáo dục.
      PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LIÊN                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                 
              Số:      /KH-THHL                                   Hoà Liên, ngày      tháng       năm
                         
KẾ HOẠCH
Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
           
            Thực hiện kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào Hòa Vang về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Trường Tiểu học Hòa Liên xây dựng kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm năm 2014 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014 UBND HUYỆN GIAO
1. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý và người đứng đầu đơn vị, nâng cao phẩm đạo đức đội ngũ nhà giáo, không để xảy ra tình trạng mất dân chủ, khiếu nại, thu chi tài chính không đúng nguyên tắc.
3. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cấp giáo dục.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
1. Về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:
Hiện nay trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và đã được UBND thành phố kiểm tra công nhận lại vào ngày 28/11/2013, nhà trường tiếp tục vận động CCVC và học sinh tập trung nâng cao các tiêu chuẩn, duy trì giữ vững và phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Thông tư 59/2012/TT-BGD&DT ngày 28/12/2012. Tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đúng quy định.
Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện, ổn định và sắp xếp CSVC, nâng cao chất lượng giáo dục, xác lập và hoàn thiện các loại hồ sơ theo các tiêu chuẩn quy định. Tổ chức tự đánh giá hằng năm.
Chú trọng việc tổ chức các hoạt động dạy và học nhàm nâng cao chất lượng, bố trí kinh phí từ ngân sách, từ các nguồn vận động xã hội để tăng cường CSVC, cảnh quan môi trường, trang trí trường lớp sạch, đẹp,  an toàn.
2. Các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý và người đứng đầu...
 Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, luôn học tập và rèn luyện  năng lực quản lý, có ý thức xây dựng mối đoàn kết nhất trí. Đề cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, chất lượng và hiệu quả thực chất của quá trình  quản lý.
Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ kế cận dự nguồn: Tổ chức đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm và phân công nhiệm vụ, khuyến khích giúp đỡ; tham mưu với Phòng DG&ĐT và cấp thẩm quyền bổ nhiệm thêm một phó hiệu trưởng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý trường loại 1.
Triển khai hiệu quả việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, có đạo đức phẩm chất trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường giáo dục pháp luật và hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ công chức. Xây dựng đội ngũ nhà giáo có tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau thực sự. Gắn kết xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định nêu gương trong cán bộ Đảng viên nhất là lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan.
Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện niêm yết công khai theo quy định một cách thường xuyên, đạt chất lượng tại 2 điểm trường Quan Nam 3 và Trường Định nhằm tạo ra sự đồng thuận, lòng tin, hăng hái trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Hàng tháng, hàng quý tổ chức công khai, minh bạch toàn bộ quá trình quản lý tài chính ở đơn vị; điều hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí; chi đúng kế hoạch dự toán; thu đúng quy định; không để xảy ra việc thu các khoản ngoài quy định của Nhà nước.
Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, tài sản định kỳ, hằng tháng, hằng quý xử lý kịp thời, nghiêm túc các hiện tượng vi phạm và thực hiện nghiêm minh chế độ bồi thường theo quy định.
Thực hiện nghiêm túc các khoản thu thỏa thuận với PHHS để tổ chức bán trú, đảm bảo không áp đặt, không bắt buộc, đảm bảo có sự thỏa thuận thống nhất của đa số PHHS mới tổ chức thực hiện. Thực hiện kịp thời việc công khai, quyết toán với phụ huynh theo quy định.
Tham gia bồi dưỡng về thực hiện quy định của Nhà nước trong quản lý và điều hành ngân sách cho Hiệu trưởng và kế toán.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục:
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học của từng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo;
 Tăng cường đầu tư CSVC trang thiết bị dạy học; mua sắm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh; khuyến khích giáo viên làm thêm đồ dùng dạy học và sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học có sẵn.
Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục  một cách có hiệu quả và bền vững ở từng lớp học, khối lớp; đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh; tổ trưởng chuyên môn và từng giáo viên có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; thực hiện dạy học phân hóa đối tượng học sinh, lấy học sinh làm trung tâm...
Triển khai lại các chuyên đề chuyên đề và áp dụng hiệu quả phương pháp bàn tay nặn bột qua các môn học Khoa học, môn Tự nhiên xã hội.
Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu  đạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện, thành phố đối với Giao lưu học sinh Tiểu học, Giải toán qua mạng, Tin học trẻ, tiếng Anh qua mạng.
Tham gia các hội thi hằng năm về làm và sử dụng đồ dùng dạy học. Tham gia thi thiết kế bài giảng điện tử nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đổi mới phương pháp dạy học.
Tổ chức các hội thi đố vui để học, rung chuông vàng, thư viện thân thiện… để bổ trợ kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh
Chú ý huy động và duy trì sĩ số học sinh các độ tuổi phổ cập, ngăn chặn kịp thời tình trạng học sinh bỏ học, hạ thấp tỉ lệ lưu ban dưới 1%, nâng cao tỷ lệ PCGD đúng độ tuổi.
III.TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và các bộ phận thư viện, PCGD, kế toán xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể với quy trình rõ ràng nhằm triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Định kỳ hằng tháng quý báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo trường.
Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014  của trường Tiểu học Hòa Liên đề nghị CCVC nhà thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hòa Vang;
- PHT, TTCM, TV, PCGD,KT;
- Lưu: VT.
 
                                                                                                                   Trần Thị Lộc
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về trường Tiểu học Hòa Liên

Trường Tiểu học Hòa Liên thuộc xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Địa bàn chiêu sinh của trường gồm 26 tổ dân cư của 7 thôn : Quan Nam 1, Quan Nam 2, Quan Nam 3, Quan Nam 4, Quan Nam 5, Quan Nam 6 và Thôn Trường Định. Cha mẹ học sinh hầu hết sống bằng nghề  nông, chăn nuôi gia súc...

Đăng nhập thành viên


                                                                                                                                                                                                                 Admin: phong.vuphong@gmail.com